Vergoeding

Hoe staat het met de vergoeding van behandeling?

Contracten met zorgverzekeraars

2020
Ferenschild Psychologie in de Praktijk heeft in 2020 voor de Generalistische Basis GGZ met o.a volgende verzekeraars contracten afgesloten:

Achmea, (Zilverenkruis, Avero, Friesland, FBTO, Interpolis enz.), Menzis (Anderzorg, Hema, PMA), Zorg en zekerheid ENO, ONVZ (VvAA, PNO zorg), Caresq, CZ (OHRA, IZZ, Nationale Nederlanden), IAK, AGIS, VRZ, Aevitae

Controleer altijd zelf even bij je verzekeraar of mijn praktijk een contract heeft. De AGB-codes onderaan de pagina kun je, naast de praktijk naam, benoemen en dan weet je het meteen.

Bij gecontracteerde zorgverzekeraars kan de verzekerde zorg door mij direct gedeclareerd worden. Je ontvangt dan dus geen nota.

Eigen Risico

Wel wijs ik nog even op het verplichte eigen risico dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Het standaard eigen risico voor 2020 bedraagt € 385,- euro per jaar. Wanneer u een ander (hoger) eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.


Generalistische Basis GGZ verzekerde zorg

Afhankelijk van de ernst van je klachten, komt je in aanmerking voor een van de volgende door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde zorgproducten:


Onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars hebben echter een aantal klachten en problemen uitgesloten van vergoeding. Als er sprake is van werkproblemen, relatieproblemen of als er geen DSM-V stoornis kan worden vastgesteld, dan wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het is wel raadzaam eerst daarover van gedachten te wisselen met je psycholoog. In sommige gevallen is er meer aan de hand dan op het eerste gevoel blijkt. Echter, als je toch voor deze specifieke problemen graag in behandeling wil, zul je deze zelf moeten betalen. In dat geval gelden de onderstaande tarieven:


Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd of verplaatst. Indien je niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 90,- en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.


Bijbetalingen

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt je van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen. Deze zijn als volgt:

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.

2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

3. Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het onderzoek en/of de behandeling en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

4. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

8. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Neem contact op

+31 6 24 58 49 54